ประกาศประชาสัมพันธ์สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 2 ฉบับ กพส. มท 0810.2/ว79 9 ม.ค. 2562
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) กพส. มท 0810.6/ว65 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ม.ค. 2562
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562) กพส. มท 0810.6/ว64 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ม.ค. 2562
ขอหารือการเบิกค่าพาหนะเดินทางให้กับประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.2/ว10 9 ม.ค. 2562
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.5/ว48 8 ม.ค. 2562
รายงานความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากอิทธิพลพายุโซนร้อน (ปาบึก PABUK) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว57 [แบบรายงานฯ] 8 ม.ค. 2562
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว3 8 ม.ค. 2562
การตรวจสอบข้อมูลการทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว56 8 ม.ค. 2562
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว24 [บัญชีจัดสรร อาคาร ศพด.] [บัญชีจัดสรร อาคารเรียนฯ] 7 ม.ค. 2562
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว1 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] 7 ม.ค. 2562
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803.3/ว51 7 ม.ค. 2562
ประกาศรายชื่อ (โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น Local Sufficiency School : LSS ผ่านเกณฑ์การประเมิน) กศ. มท 0816.3/ว47 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 7 ม.ค. 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว0062 7 ม.ค. 2562
การจัดฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ กพส. มท 0810.6/ว30 [เอกสารแนบ] 7 ม.ค. 2562
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2 7 ม.ค. 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว35 [เอกสารแนบ] 4 ม.ค. 2562
เรียนเชิญเข้าประชุมหารือความร่วมมือ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว36 [แบบตอบรับ] [บัญชีรายชื่อ อปท.] [บัญชีรายชื่อจังหวัด] 4 ม.ค. 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว4 [แบบคำขอ] [แบบเงินนอกงบประมาณ] 4 ม.ค. 2562
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน (กรม) ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว25 [แบบรายงานฯ] 4 ม.ค. 2562
ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะการก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว33 [เอกสารแนบ] 4 ม.ค. 2562
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 808
 
 
 
 
   
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  จำนวนผู้เข้าชม 1,707,994 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555