หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่ [ 21 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 239 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาไผ่ [ 22 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 95 
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาไผ่ หมู่ที่ 13 ตำบลห้ว [ 25 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 112 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลแม่ลานนา ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแ [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 95 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 เทศบาลตำบลแม [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 87 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลแม่ลานนา ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จ [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 110 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุปกระจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 90 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุปกระจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 95 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุปกระจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 85 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุปกระจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 86 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุปกระจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 76 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุปกระจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 73 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 69 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหทาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 82 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 73 
 
 
 
 
อบต.แม่จั๊วะ ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) พ.ศ. 2562 [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.5/ว1956 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1969 [เอกสารแนบ]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล) และกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1968  [ 21 พ.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1967  [ 21 พ.ค. 2562 ]
การดำเนินการโตรงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว 1955 [คำอธิบายการดำเนินโครงการ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1(อบต.)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2(อบจ.)]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1953  [ 17 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1958  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1946  [ 17 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการคลังสมอง คลังปัญญา ร่วมพัฒนา รักษ์บ้านเกิด กศ. มท 0816.3/ว1932  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11 สน.บถ.  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1934  [ 17 พ.ค. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะรุ่นที่ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1919  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ ๙ ย่างเพื่อสร้างลูก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1924  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1921  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1922 [เอกสารแนบ]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1920  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1878  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ฯ สน.คท. มท 0808.2/9116-9123 , 9124 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1904  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2931  [ 15 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. และการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1906  [ 15 พ.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
 
พร0023.3/ว250 เลื่อนประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยจังหวัด [ 21 พ.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว251 1-แบบรายงานผลการดำเนินงาน อำเภอปลอดโฟม  [ 21 พ.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว251 2-แบบรายงานผลการดำเนินงาน อำเภอปลอดโฟม [ 21 พ.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว2106 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 เพิ่มเติม [ 21 พ.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว249 การประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น [ 21 พ.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว248 กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562  [ 17 พ.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว247 แจ้งส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมของ อบจ.แพร่ และ อบต.ทุ่งน้าว กลับต้นสังกัด ฯ [ 17 พ.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว246 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 3-4 [ 17 พ.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว245 การจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 รุ่นที่ 11 - 15 เพิ่มเติม [ 17 พ.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว2059 กฏหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ [ 16 พ.ค. 2562 ]   
พร0023.4/ว2058 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2562 ]   
พร0023.3/6498 แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน [ 16 พ.ค. 2562 ]   
พร0023.3/6471 การจัดทำฐานข้อมูลหน่วยงานเพื่อขอรับสิทธิ์ผู้ใช้ การจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการข้อมูลสวัสดิการสังคม [ 16 พ.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว2054 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ [ 16 พ.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว2052 เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด [ 16 พ.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว2031 การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว2030 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยเครื่องแบบและเคื่องหมายของพนักงานสถานธนานุบาล 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว2029 1-การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี [ 15 พ.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว2029 2-การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี [ 15 พ.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว2029 3-การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี [ 15 พ.ค. 2562 ]   
 
 
เรียน ป.โท (10 ม.ค. 2561)    อ่าน 327  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (7 มิ.ย. 2559)    อ่าน 523  ตอบ 0  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดแพร่ ด้วยครับ (29 พ.ค. 2559)    อ่าน 577  ตอบ 0  
ชื่นชมคนเก็บขยะค่ะ (16 พ.ค. 2557)    อ่าน 1154  ตอบ 4  
เก็บมาแบ่งปัน (9 ก.พ. 2557)    อ่าน 16959  ตอบ 285  
เล็กพริกขี้หนู (1 พ.ย. 2556)    อ่าน 1574  ตอบ 1  
ขอบคุณสำหรับข่าวสาร (1 พ.ย. 2556)    อ่าน 893  ตอบ 3  
100 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยปี 2554 (6 มิ.ย. 2556)    อ่าน 1622  ตอบ 0  
ขอบคุณค่ะสำหรับข่าวสารแจกเบี้ยยังชีพ (2 ก.พ. 2556)    อ่าน 729  ตอบ 0  
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ลานนา อ.ลอง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 ก.ย. 2555)    อ่าน 2704  ตอบ 5  
 
 
 
ทต.ห้วยหม้าย ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทต.ห้วยหม้าย ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
 
 
 
 
 
 
บ่อน้ำพุร้อน
 
 
 
 
  คุณต้องการให้เทศบาลตำบลแม่ลานนา พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.พ. 2555
 
 
   
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  จำนวนผู้เข้าชม 1,941,285 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555